Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, обавља послове управе:

– уређења и спровођења омладинске политике, старање о унапређењу живота младих, учествовање у изради и реализацији локалних акционих планова;

– развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, учешће у организацији научних, културних и спортских манифестација;

– доноси програм о развоју културе на територији општине Беране;

– стварање услова за развој и унапређење спорта дјеце, омладине и грађана, обезбјеђивање услова за тренинг и спортска такмичења, подстиче активности лица са инвалидитетом;

– развој и унапређење спорта, организацију раду спортских установа, организацију међуопштинских и међународних спортских такмичења, додјелу спортских награда;

– обезбјеђује услове за унапређење спорта и физичке културе, рекреацију дјеце, омладине и одраслих, изградњу и одржавање објеката физичке културе и развијање међуопштинске спортске сарадње;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом, сарађује са НВО сектором из своје области рада, врши и друге послове из надлежности општине у овој области, у складу са законом и другим прописима.

 

 

Aдреса: IV Црногорске бр. 1
Teл: 067/244-770
Фaкс: +382 51 233 357
E-пошта: sport@berane.co.me

ВД Секретар

Горан Фолић, проф. физичког васпитања