Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora vrši poslove uprave koji se odnose na:

– priprema propise iz oblasti planiranja i uređenja prostora i građevinskog zemljišta; prati stanje uređenja prostora u vidu jednogodišnjeg izvještaja o uređenju prostora; vodi dokumentacione osnove u cilju izrade planskih dokumenata i analizira sprovođenje dokumenata.

– priprema programe planiranja i uređenja prostora; obavlja pripremne i druge poslove koji se odnose na izradu i donošenje i sprovođenje lokalnih planskih dokumenata; čuva prostorno plansku dokumentaciju, izdaje izvode iz planskih dokumenata; vodi evidencije zahtjeva i potreba korisnika prostora, evidencije o izdatim uslovima za uređenje prostora, evidencije podataka o objektima koji su izgrađeni u skladu ili suprotno planskim dokumentima i o drugim podacima značajnim za planiranje, uređenje prostora, izgradnju privremenih objekata.

– obezbjeđuje uslove za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta za pripremu gradevinskog zemljista za komunalno opremanje; vrši poslove na usklađivanju programa uređenja prostora sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; vodi evidencije i baze podataka o građevinskim parcelama;

– određuje lokacije za izgradnju objekata na prostorima na kojima nije predviđeno donošenje detaljnih planova;

– rješava po zahtjevima za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata i za izdavanje upotrebne dozvole;

– rješava po zahtjevima za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za infrastrukturne objekte: vodovod, kanalizaciju, TT instalacije, elektroenergetske objekte, gradske saobraćajnice; daje saglasnosti na projektnu (tehničku) dokumentaciju;

– postupa po zahtjevima za ostvarivanje prava na nadogradnju stambene zgrade; rješava po zahtjevima za izdavanje građevinske dozvole za pretvaranje zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade u stan ili poslovni prostor; rješava po zahtjevima za izgradnju pomoćnih objekata i privremenih objekata montažnog karaktera koji se postavljaju na osnovu Elaborata o postavljanju privremenih objekata i urbanističke razrade i lokalnih objekata od opsteg interesa; odobrava uklanjanje dotrajalih objekata;preduzima mjere zaštite spomenika kulture; utvrđuje uslove i određuje lokacije za postavljanje spomenika,spomen obilježja i skulptura:

– utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

– vrši usklađivanje programa uređenja prostora sa drugim razvojnim programima,

– ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacija i zainteresovanih korisnika prostora, vođenje javnih rasprava u postupku donošenja planskih dokumenata i podzakonskih akata

– priprema odluke, izvještaj o stanju uređenja prostora i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi Predsjednik opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnost i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima, uz konsultovanje Glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.

– učestvuje u izradi planova zaštite od požara i elementarnih nepogoda,

– planira i predlaže utrošak finansijskih sredstava po osnovu uređenja prostora a u postupku donošenja i sprovođenja programa uređenja prostora.

-obavlja i druge poslove iz nadležnosti Opštine u svojoj oblasti u skladu sa Zakonom idrugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel: +382 51 233 356
Faks: +382 51 236 527
E-pošta: urprostora@berane.co.me