Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu obavlja poslove uprave:

– učestvuje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikuplja i obrađuje podatke u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; priprema programe aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvaruje saradnju i pruža informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima; daje sugestije za realizaciju pojedinih inicijativa; učestvuje u promovisanju i realizovanju aktivnosti za razvoj turizma u opštini; predlaže najbolje preduzetnike i privredna društva za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede; učestvuje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;

– u saradnji sa Turističkom organizacijom Opštine i drugim privrednim subjektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva i srodnim djelatnostima donosi programe mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone i prati realizaciju istih u cilju što boljeg iskorišćavanja turističkih potencijala Opštine;

– prikuplja i obrađuje podatke o ostvarenom turističkom prometu, rešava u postupku po zahtjevima za kategorizaciju i dobijanje odobrenja za usluge smještaja u objektima iz nadležnosti lokalne uprave (sobe, apartmani, zemljište za kampovanje) kao i postupak kategorizacije restorana;

– učešće u realizaciji razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda i turizam), prikupljanje i obrada podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije, predlaganje i učešće u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, zemljoradnje i stočarstva putem kreditnih aranžmana i drugih stimulativnih mjera; davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; izdavanje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaganje i praćenje realizacije agro budžeta u saradnji sa drugim subjektima; predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta i za zaštitu poljoprivrednika od elementarnih nepogoda;

– prati stanje i predlaže mjere za podsticanje poljoprivrede, stočarstva, lova i zaštite bilja i priprema propise iz ove oblasti; daje saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemjišta; rješava po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaže mjere za suzbijanje poljskih šteta; izdaje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje i stočarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; predlaže i prati realizaciju agro-budžeta u saradnji sa drugim subjektima; predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda;

– vodi evidenciju o staračkim nadoknadama odnosno socijalnom obezbjeđenju staračkih domaćinstava koja se isključivo bave poljoprivredom; prikuplja i evidentira podatake o poljoprivrednom potencijalu opštine u privatnom vlasništvu;

– priprema izvještaj o stanju životne sredine; uspostavlja standarde u oblasti životne sredine, izrađuje program monitoringa segmenata životne sredine i njegovog sprovođenja;

– izrađuje i prati realizaciju relevantnih akcionih planova (lokalni plan zaštite životne redine, lokalni plan zaštite biodiverziteta, lokalni plan upravljanja otpadom, lokalni energetski plan); izrađuje i prati realizaciju plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine;

– uspostavlja i vodi katastar zagađivača; vrši poslove zaštite i unapredjenja kvaliteta vazduha; vrši akustično zoniranje teritorije opštine i izrađuje kartu buke;

– sprovodi postupak proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara; izrađuje izvještaj o stanju prirode;

– daje saglasnost na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi lokalna uprava; sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenje i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave; sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti za koje dozvole izdaje drugi organ lokalne uprave;

– vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine, vrši i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima;

– vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Odeljenja (Službe);

– ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje nadležnosti;

– vrši i druge poslove iz nadležnosti lokalne uprave u ovim oblastima.

– sprovodi upravni postupak po zahtjevu za izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti, vodne dozvole, potvrde o ispunjenosti uslova utvrđenih vodnom saglasnošću i vodnog naloga iz svoje nadležnosti;

– u zakonom predviđenim slučajevima privremeno ograničava ili obustavlja vodno pravo;

– određuje granice vodnog dobra od lokalnog značaja i daje predlog za upis u katastar nepokretnosti;

– određuje status odnosno prestanak statusa javnog vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaže njegov upis odnosno brisanje u katastru nepokretnosti;

– određuje područja na kojima je opšta upotreba javnog vodnog dobra od lokalnog značaja zabranjena ili uslove ograničenja, kao i način njegovog korišćenja na tom području;

– određuje obim i vrstu istražnih radova za izvorišta površinskih i podzemnih voda iz svoje nadležnosti;

– utvrđuje poplavna područja za vode od lokalnog značaja i priprema program sanacije od posledica štetnog dejstva i isti izvršava;

– vodi registar voda i vodnu knjigu;

– stara se o izgradnji i rekonstrukciji održavanju i zaštiti vodnih objekata i objekata za upotrebu i korišćenje voda koje finansira jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i drugim propisima;

– obavlja poslove iz svoje nadležnosti u postupku davanja koncesija na vodnom dobru i vodi evidenciju ugovora o koncesijama na vodnom dobru;

– rješava u upravnom postupku po zahtjevima za postavljanje javnih česama i fontana; utvrđuje uslove i rješava u upravnom postupku i izdaje odobrenja za privremena i stalna parkirališta; određuje autobuska i taksi stajališta i izdaje odobrenja za postavljanje nadstrešnica na stajalištima; utvrđuje uslove i određuje lokaciju za postavljanje spomenika, spomen obilježja i skulptura.

VD Sekretar

Božo Premović