Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti obavlja poslove uprave:

– vođenje matičnih knjiga vjenčanih i izdavanje izvoda i uvjerenja iz istih, zaključenje braka i druge poslove iz oblasti ličnih stanja građana;

– vođenja i ažuriranje biračkog spiska, administrativno tehničke poslove za sprovođenje izbora, referenduma i uvođenja samodoprinosa;

– prati i proučava stanje, priprema nacrt odgovarajućih odluka koje se odnose na oblasti obrazovanja i vaspitanja, učeničkog i studentskog standarda, razvoja i unapređenja kulture, javnog informisanja, kao i ostvarivanje svih vidova saradnje u ovim oblastima;

– zaštita i vođenje registra spomenika kulture, izrada programa podizanja, zaštite i održavanja istih;

– prati i proučava stanje u oblasti primarne zdravstvene zaštite, staranje o socijalnoj zaštiti koja se odnosi na kućnu njegu i pomoć starim i invalidnim licima; dječijoj zaštiti koja se odnosi na odmor i rekreaciju djece, smještaj, ishranu i druge dodatne oblike dječje zaštite;

– vrši upravne i druge poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i obezbjeđuje uslove za rad komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama;

– poslove rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe, sarađuje sa centrima za socijalni rad, zavodima i drugim nadležnim organima i institucijama;

– sarađuje sa nevladinim organizacijama iz djelokruga rada Sekretarijata u cilju poboljšanja komunikacije između opštine i građana i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;

– vrši upravni nadzor i poslove u vezi ostvarivanja prava osnivača prema javnim ustanovama u ovim oblastima, daje mišljenje na prijedloge akata o davanju saglasnosti na statut, program rada i druge akte, kao i mišljenja i prijedloge mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima ustanova iz ove oblasti čiji je osnivač Opština;

– rješava po zahtjevima za ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vodi evidenciju o korisnicima ovih prava;

– prati rad službi i organizacija koje pružaju usluge raseljenim licima i ostvaruje saradnju sa opštinskim i državnim službama u cilju zbrinjavanja ovih lica;

– poslove upravljanja kadrovima koji se vrše na nivou posebne organizacione jedinice za upravljanje i razvoj kadrova i ostvaruju se kroz: praćenje i ocjenjivanje rada službenika i namještenika, pripremanje programa stručnog usavršavanja službeničkog kadra i pripravnika, sagledava i analizira potrebe organa za usavršavanjem i obukom kadra i organizuje obuku i usavršavanje kadra, koordinira aktivnosti oko obuke zaposlenih, sarađuje sa državnim organom za upravljanje kadrovima i zajednicom opština o utvrđivanju nadležnosti iz ove oblasti; priprema analize, izvještaje i informacije u oblasti upravljanja kadrovima; vodi centralnu kadrovsku evidenciju i druge evidencije iz oblasti rada i u vezi sa tim; obavlja tehničke poslove u vezi oglašavanja slobodnih radnih mjesta i obaveznog socijalnog osiguranja; daje pravna mišljenja, izvještaje i informacije o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose;

– uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane;

– sprovodi aktivnosti na suzbijanju i prevenciji narkomanije na nivou Kancelarije;

– vodi registar mjesnih zajednica i vrši upis mjesnih zajednica u isti u skladu sa zakonom i drugim propisima i vrši administrativno-tehničke poslove za njihove potrebe;

– pruža pravnu pomoć građanima u stanju socijalne potrebe u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred nadležnim organima;

– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;

– priprema poslove pripreme informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu i predsjednika Opštine.

– vrši izradu informativno-analitičkih materijala iz oblasti drušvenih djelatnosti, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima.

Radi stvaranja uslova da se određeni poslovi iz djelokruga organa lokalne uprave obavljaju bliže mjestu stanovanja građana u okviru Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti mogu se obrazovati mjesne kancelarije.

Mjesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose: zaključenje braka, poslove ovjere potpisa, prepisa i rukopisa kada su na to ovlašćeni od strane sekretara Sekretarijata; izdavanje uvjerenja o kućnoj zajednici, poslove neposredne provjere podataka na terenu radi ažuriranja biračkog spiska; poslove u vezi sa izlaganjem biračkog spiska; dostavu pismena za potrebe organa uprave i mjesnih zajednica; administrativno-tehničke poslove za mjesne zajednice odnosnog područja.

Mjesne kancelarije obavljaju poslove iz svog djelokruga pod nadzorom i stručnim upustvima Sekretarijata.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel: +382 51 231 937
Faks: +382 51 233 357
E-pošta: opstauprava@berane.co.me

VD SEKRETARKA
Danijela Marković