Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine obavlja poslove uprave:

– obezbjeđuje uslove za razvoj i obavljanje komunalne djelatnosti: snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, javna čistoća, javna rasveta, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih površina, održavanje i uređivanje groblja; praćenje realizacije investicionih programa u ovoj oblasti, koje finansira Opština;

– učestvovanje u sprovođenju programa privatizacije preduzeća koja se bave komunalnom djelatnošću,

– priprema propise kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i organizovanje poslova u vršenju komunalnih djelatnosti,

– priprema propise o uslovima korišćenja, čuvanja i održavanja komunalnih objekata, održavanja čistoće, uređivanje grada i naseljenih mjesta.

– prati ostvarivanje javnog interesa u oblastima u kojima je osnovan i vrši upravni nadzor u poslovima javnog interesa;

– vodi evidencije naziva i granica naselja, ulica i trgova, njihovo obilježavanje i određivanje brojeva zgrada;

– učestvuje u pripremi propisa kojima se utvrđuju komunalne takse.

– rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata (ljetnje bašte, tende, oglasno-reklamni panoi, objekti koji se mogu izmještati sa jenog mjesta na drugo i sl), u skladu sa propisima, utvrđuje opšte uslove i izdaje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina postavljanjem žandinjera i drugih komunalnih objekata i na drugi način.

– izdaje odobrenja za postavljanje natpisa i svjetlećih reklama u skladu sa propisima.

– rješavanje po zahtjevima za prekopavanje javnih i zelenih površina u skladu sa propisima,

– priprema propise i druge akte iz stambene oblasti, prati organizovanje organa u stambenim zgradama i preduzimanje mjera za organizovanje; vođenje registra upravnika i imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade; vođenje registra vlasnika stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova; rješavanje u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne dijelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonom;

– izrada opštih akata za rješavanje stambenih potreba funkcionera i službenika i namještenika lokalne uprave

– obezbjeđuje izvođenje hitnih radova u skladu sa zakonom;

– obezbjeđuje sprovođenje mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mjestima, na javnim površinama, u stambenim zgradama, sredstvima javnog saobraćaja i dr.

– sarađuje sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovan, priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine, priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i daje autentična tumačenja opštinskih propisa iz svoje oblasti.

– priprema propise i druga akta koja se odnose na razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima; utvrđuje mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva; uređuje način finansiranja, održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i korišćenja opštinskih puteva; uređuje javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom, linijskom i vanlinijskom saobraćaju na teritoriji opštine.

– izdaje i ukida licence za obavljanje auto-taksi prevoza, prevoza tereta (ukoliko je prevoznik fizičko lice), gradskog i prigradskog prevoza; izaje izvode licenci za vozila kojima se obavlja prevoz na osnovu licence čije je izdavanje u nadležnosti lokalne uprave; vodi evidenciju izdatih licenci i izvoda licenci,

– izdaje saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza na svojoj teritoriji; izdaje odobrenje za prevoz za sopstvene potrebe; vodi evidenciju posebnog linijskog prevoza i izdatih odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe,

– učestvuje u pripremi propisa regulacije saobraćaja i izmjena u režimu saobraćaja; određuje vrste parkirališta; izdaje odobrenja i uslove za parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila ili naknade za parkiranje i čuvanje vozila; određivanje autobuskih i taksi stajališta;

– izdaje saglasnosti za priključak prilaznog puta na opštinski put; izdaje saglasnosti za postavljanje telegrafskih i telefonskih, vazdužnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvjetljavanje i drugih sličnih objekata i postrojenja u zaštitnom pojasu opštinskog i nekategorisanog puta;

– utvrđuje uslove i izdaje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina; daje odobrenja za postavljanje oglasno-reklamnih panoa duž saobraćajnica; izdaje odobrenja i uslove za prekopavanje javnih površina namijenjenih za kretanje vozila i pješaka, izdaje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjenu režima saobraćaja,

– donosi plan linija i raspisuje i sprovodi konkurs za izbor prevoznika za obavlajnje javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; izdaje privremeno odobrenje drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; ovjerava red vožnje po pojedinim linijama; prati cijene usluga prevoza ; prati stanje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata i predlaže i preduzima odgovarajuće mjere; učestvuje u pripremi i izradi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture i učestvuje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture.

– vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom.

– vrši druge poslove iz nadležnosti Sekretarijata u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br. 1
Tel: 051/233-356
Faks:051/236-527
e-pošta: stambeno@berane.co.me

Miloš Kastratović, dipl. pravnik