Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine obavlja poslove uprave:

– obezbjeđuje uslove za razvoj i obavljanje komunalne djelatnosti: snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, javna čistoća, javna rasveta, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih površina, održavanje i uređivanje groblja; praćenje realizacije investicionih programa u ovoj oblasti, koje finansira Opština;

– učestvovanje u sprovođenju programa privatizacije preduzeća koja se bave komunalnom djelatnošću,

– priprema propise kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i organizovanje poslova u vršenju komunalnih djelatnosti,

– priprema propise o uslovima korišćenja, čuvanja i održavanja komunalnih objekata, održavanja čistoće, uređivanje grada i naseljenih mjesta.

– prati ostvarivanje javnog interesa u oblastima u kojima je osnovan i vrši upravni nadzor u poslovima javnog interesa;

– vodi evidencije naziva i granica naselja, ulica i trgova, njihovo obilježavanje i određivanje brojeva zgrada;

– učestvuje u pripremi propisa kojima se utvrđuju komunalne takse.

– rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata (ljetnje bašte, tende, oglasno-reklamni panoi, objekti koji se mogu izmještati sa jenog mjesta na drugo i sl), u skladu sa propisima, utvrđuje opšte uslove i izdaje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina postavljanjem žandinjera i drugih komunalnih objekata i na drugi način.

– izdaje odobrenja za postavljanje natpisa i svjetlećih reklama u skladu sa propisima.

– rješavanje po zahtjevima za prekopavanje javnih i zelenih površina u skladu sa propisima,

– priprema propise i druge akte iz stambene oblasti, prati organizovanje organa u stambenim zgradama i preduzimanje mjera za organizovanje; vođenje registra upravnika i imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade; vođenje registra vlasnika stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova; rješavanje u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne dijelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonom;

– izrada opštih akata za rješavanje stambenih potreba funkcionera i službenika i namještenika lokalne uprave

– obezbjeđuje izvođenje hitnih radova u skladu sa zakonom;

– obezbjeđuje sprovođenje mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mjestima, na javnim površinama, u stambenim zgradama, sredstvima javnog saobraćaja i dr.

– sarađuje sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovan, priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine, priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i daje autentična tumačenja opštinskih propisa iz svoje oblasti.

– priprema propise i druga akta koja se odnose na razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima; utvrđuje mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva; uređuje način finansiranja, održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i korišćenja opštinskih puteva; uređuje javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom, linijskom i vanlinijskom saobraćaju na teritoriji opštine.

– izdaje i ukida licence za obavljanje auto-taksi prevoza, prevoza tereta (ukoliko je prevoznik fizičko lice), gradskog i prigradskog prevoza; izaje izvode licenci za vozila kojima se obavlja prevoz na osnovu licence čije je izdavanje u nadležnosti lokalne uprave; vodi evidenciju izdatih licenci i izvoda licenci,

– izdaje saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza na svojoj teritoriji; izdaje odobrenje za prevoz za sopstvene potrebe; vodi evidenciju posebnog linijskog prevoza i izdatih odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe,

– učestvuje u pripremi propisa regulacije saobraćaja i izmjena u režimu saobraćaja; određuje vrste parkirališta; izdaje odobrenja i uslove za parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila ili naknade za parkiranje i čuvanje vozila; određivanje autobuskih i taksi stajališta;

– izdaje saglasnosti za priključak prilaznog puta na opštinski put; izdaje saglasnosti za postavljanje telegrafskih i telefonskih, vazdužnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvjetljavanje i drugih sličnih objekata i postrojenja u zaštitnom pojasu opštinskog i nekategorisanog puta;

– utvrđuje uslove i izdaje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina; daje odobrenja za postavljanje oglasno-reklamnih panoa duž saobraćajnica; izdaje odobrenja i uslove za prekopavanje javnih površina namijenjenih za kretanje vozila i pješaka, izdaje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjenu režima saobraćaja,

– donosi plan linija i raspisuje i sprovodi konkurs za izbor prevoznika za obavlajnje javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; izdaje privremeno odobrenje drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; ovjerava red vožnje po pojedinim linijama; prati cijene usluga prevoza ; prati stanje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata i predlaže i preduzima odgovarajuće mjere; učestvuje u pripremi i izradi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture i učestvuje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture.

– vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom.

– vrši druge poslove iz nadležnosti Sekretarijata u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br. 1
Tel: 051/233-356
Faks:051/236-527
e-pošta: stambeno@berane.co.me

Zaposleni

  1. Miloš Kastratović, dipl. pravnik, VD Sekretar
  2. Mirko Pavićević VD Pomoćnik Sekretara
  3. Gina Deletić Samostalni savjetnik I za komunalno-stambene poslove
  4. Miloš Šarić Samostalni savjetnik I za upravno pravne poslove
  5.  Jovan Došljak Savjetnik III za vođenje registra
  6. Radomir Ćorac Savjetnik I za saobraćaj
  7. Darko Mališić Samostalni savjetnik II za zaštitu životne sredine
  8. Zoran Vesković Samostalni savjetnik II za zaštitu životne sredine
  9. Rita Barjaktarović Šef odeljenja za zaštitu životne sredine
  10. Danko Orović Samostalni savjetnik I za unapređenje životne sredine