OPIS POSLOVA

Sekretarijat za investicije i projekte obavlja poslove uprave:
– izradu nacrta odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti i drugih akata koje donosi predsjednik Opštine iz oblasti investicija i projekata;
– uspostavljanje i vođenje baze podataka o investicijama, planovima, programima i projektima Opštine, dostavljanje podataka o projektima;
– promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija;
– pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i praćenje njihove realizacije; ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;
– učestvovanje u vođenju poslova na realizaciji investicija opštine kada one nijesu posebnim aktom prenijete nekom drugom pravnom subjektu u nadležnost;
– kreiranje politike usmjerene na podršku investicionim procesima;
– učestvovanje u međunarodnim aktivnostima, koje su usmjerene na podsticanje opštinske investicione politike;
– organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
– procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga;
– utvrđuje i sprovodi planove i programe razvoja Opštine;
– utvrđuje opravdanost razvojnih programa i projekata, stvara uslove za realizaciju usvojenih razvojnih programa, utvrđuje prioritete realizacije pojedinih programa od interesa za Opštinu;

– ostvaruje saradnju sa organima lokalne i državne uprave, organizacijama, preduzetnicima i drugim subjektima radi obezbjeđenja uslova za razvojne programe od interesa za Opštinu;
– priprema projekte i učestvuje sa projektima za obezbjeđenje sredstava;
– ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju pružanja pomoći oko realizacije konkretnih planova, programa razvoja i projekata;
– koordinaciju procesa analize potreba i izradu predloga projekata prekogranične saradnje u skladu sa Priručnikom za pripremu projekata koje finansira EU (PRAG), potvrđivanje projekata, monitoringa i izvještavanje o prekograničnim projektima saradnje u okvira podrške Evropske unije i njenih država članica, kao i saradnje sa institucijama, organima i tijelima Evropske unije, zemalja članica EU i država jugoistočne Evrope na području prekogranične saradnje, praćenje programa programiranja, država članica i druge pomoći koje se odnose na process pridruživanja i pristupanja EU, informisanje javnosti o EU i samom procesu pridruživanja i pristupanja EU;
– saradnja u procesu pridruživanja i pristupanja EU sa Ministarstvom za inostrane poslove i evropske integracije;

– analiza programa podrške EU dostupnih lokalnim samoupravama u okvira programa pretpristupne pomoći (IPA);
– razvijanje i implementacija projekata koje finansira EU, predlaganje, razvijanje i implementacija projekata koji su od interesa za razvoj opštine Berane, saradnja sa privatnim i NVO sektorom;

– izrada predloga projektnih timova, realizaciju projekata koje finansira EU u skladu sa najboljom praksom, nacionalnim i Evropskim zakonodavstvom, a u skladu sa Ugovorom o realizaciji granta (Special Conditions) zajedno sa svim aneksima, administriranje i finansijski menadžment grantova, prikupljanje svih relevantnih dokumenata, izvještavanje i praćenje realizacije projekata;

– izrada planova i projekata razvoja opštine Berane i iznalaženje mogućnosti njihovog finansiranja i realizacije sredstvima EU.

– oganizuje funkcionisanje informacionog sistema za organe i službe lokalne uprave, javnih službi čiji je osnivač opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u opštini;

– planira i učestvuje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema opštine; predlaže i izrađuje plan uvođenja novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;- kontroliše funkcionisanje automatizovane obrade podataka i preduzima mjere na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;
– obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost i tranparentnost rada organa opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (vodi i ažurira web sajt opštine, objavljuje nacrte akata koje donosi Skupština i Predsjednik opštine, objavljuje plan i program učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne rasprave, sjednicama skupštine i donijetim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi opštine i dr);
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom; – obavlja i drage poslove po ovlašćenju predsjednika opštine u skladu sa zakonom

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U SEKRETARIJATU ZA INVESTICIJE I PROJEKTE

SAGLASNOST SISTEMATIZACIJE

Sekretar

Sveto Mitrović VD Sekretar

e-mail: investicije.projekti@berane.co.me
ic@berane.co.me
Tel: 051/232-943