Секретаријат за инвестиције и пројекте обавља послове управе:
– израду нацрта одлука, рјешења, закључака, сагласности и других аката које доноси предсједник Општине из области инвестиција и пројеката;
– успостављање и вођење базе података о инвестицијама, плановима, програмима и пројектима Општине, достављање података о пројектима;
– промоцију стратешких циљева и развојних пројеката у свим областима ради привлачења директних страних инвестиција;
– припрему и управљање пројектима који се финансирају из међународних фондова и других извора и праћење њихове реализације; остваривање сарадње са међународним организацијама ради реализације конкретних планова и програма;
– учествовање у вођењу послова на реализацији инвестиција општине када оне нијесу посебним актом пренијете неком другом правном субјекту у надлежност;
– креирање политике усмјерене на подршку инвестиционим процесима;
– учествовање у међународним активностима, које су усмјерене на подстицање општинске инвестиционе политике;
– организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за потребе комисија и радних тијела именованих за обављање активности из надлежности Општине у овој области;
– процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;
– утврђује и спроводи планове и програме развоја Општине;
– утврђује оправданост развојних програма и пројеката, ствара услове за реализацију усвојених развојних програма, утврђује приоритете реализације појединих програма од интереса за Општину;

– остварује сарадњу са органима локалне и државне управе, организацијама, предузетницима и другим субјектима ради обезбјеђења услова за развојне програме од интереса за Општину;
– припрема пројекте и учествује са пројектима за обезбјеђење средстава;
– остварује сарадњу са међународним организацијама у циљу пружања помоћи око реализације конкретних планова, програма развоја и пројеката;
– координацију процеса анализе потреба и израду предлога пројеката прекограничне сарадње у складу са Приручником за припрему пројеката које финансира ЕУ (ПРАГ), потврђивање пројеката, мониторинга и извјештавање о прекограничним пројектима сарадње у оквира подршке Европске уније и њених држава чланица, као и сарадње са институцијама, органима и тијелима Европске уније, земаља чланица ЕУ и држава југоисточне Европе на подручју прекограничне сарадње, праћење програма програмирања, држава чланица и друге помоћи које се односе на процесс придруживања и приступања ЕУ, информисање јавности о ЕУ и самом процесу придруживања и приступања ЕУ;
– сарадња у процесу придруживања и приступања ЕУ са Министарством за иностране послове и европске интеграције;

– анализа програма подршке ЕУ доступних локалним самоуправама у оквира програма претприступне помоћи (ИПА);
– развијање и имплементација пројеката које финансира ЕУ, предлагање, развијање и имплементација пројеката који су од интереса за развој општине Беране, сарадња са приватним и НВО сектором;

– израда предлога пројектних тимова, реализацију пројеката које финансира ЕУ у складу са најбољом праксом, националним и Европским законодавством, а у складу са Уговором о реализацији гранта (Специал Цондитионс) заједно са свим анексима, администрирање и финансијски менаџмент грантова, прикупљање свих релевантних докумената, извјештавање и праћење реализације пројеката;

– израда планова и пројеката развоја општине Беране и изналажење могућности њиховог финансирања и реализације средствима ЕУ.

– оганизује функционисање информационог система за органе и службе локалне управе, јавних служби чији је оснивач општина, у циљу успостављања јединственог информационог система у општини;

– планира и учествује у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система општине; предлаже и израђује план увођења нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих, у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система;- контролише функционисање аутоматизоване обраде података и предузима мјере на побољшању и повећању ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима;
– обавља послове којима се обезбјеђује јавност и транпарентност рада органа општине и учешће локалног становништва у вршењу јавних послова (води и ажурира wеб сајт општине, објављује нацрте аката које доноси Скупштина и Предсједник општине, објављује план и програм учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, о организовању трибина, округлих столова, објављује извјештаје о резултатима јавне расправе, сједницама скупштине и донијетим актима, активностима које предузимају органи општине и др);
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом; – обавља и драге послове по овлашћењу предсједника општине у складу са законом.

Свето Митровић

Рођен у Беранама 25.02.1957.год. Дипломирао на универзитету у Новом Саду-Економски факултет у Суботици,на Смјеру за информатику и примјену компјутера- VII-1 степен стручне спреме.

Прије именовања за Секретара Секретаријата за инвестиције и пројекте, био је распоређен на следећим позицијама:

– ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА

Општина Беране

-ПОТПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

-САВЈЕТНИК ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

ДОО“Агенција за инвестиције и изградњу“

ОПШТИНА  БЕРАНЕ

-ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Дирекција за уређење простора и инвестиције

ОПШТИНА  БЕРАНЕ

-ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

-ИЗВРШНИ  ДИРЕКТОР ДД „ПОЛИЕКС“ Фабрика намјенске производње за производњу пластичних експлозива

БЕРАНЕ

-НАЧЕЛНИК ЗА ФИНАНСИЈЕ СО БЕРАНЕ

БЕРАНЕ

-НАЧЕЛНИК  за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове, имовинско-правне послове и катастар – Општина Беране

ШЕФ  ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

УНИС ФАБРИКА НАМЈЕНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛАСТИЧНОГ ЕКСПЛОЗИВА ПОЛИЦА

БЕРАНЕ

РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН,АНАЛИЗУ И СТАТИСТИКУ

УНИС РО ТПЕ/у оснивању/  БЕРАНЕ

СТРУЧНИ САРАДНИК И ПРЕДАВАЧ ЗА ЕКОНОМСКУ ГРУПУ ПРЕДМЕТА- Раднички универзитет „Светозар Марковић Тоза“  ТИТОВ  ВРБАС

РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН,АНАЛИЗУ И СТАТИСТИКУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАНГРАД

Положен стручни испит за рад у државним органима и органима локалне самоуправе

Говори Њемачки и руски језик ( Средњи ниво)

Познавање рада на рачунару:Word, Excel, Internet, Power point

Возачка дозвола: ,,Б“ Категорија

е-пошта: investicije.projekti@berane.co.me
ic@berane.co.me
Тел: 051/232-943