Javne evidencije  i  javni registri:

 • Djelovodnik;
 • Upisnik predmeta  prvostepenog  upravnog  postupka;
 • Registar ugostiteljskih objekata
 • Registar trgovaca
 • Registar lica koja se bave zanatskom djelatnošću
 • Registar evidencije turističkih usluga koje uključuju sportsko rekreativne i avanturističke aktivnosti

Normativna akta:

 • Zakoni, podzakonski  propisi i propisi Skupštine  Opštine Berane koje  Sekretarijat  primjenjuje  u  obavljanju  poslova  iz  svoje  nadležnosti ;
 • Pravilnik o  unutrašnjoj  organizaciji  i  sistematizaciji  Sekretarijata;

Programi, informacije, izvještaji i dr.akti :

 • Program rada  Sekretarijata;
 • Kvartalni izvještaji o realizaciji budžeta na propisanim obrazcima;
 • Godišnji izvještaj o radu  Sekretarijata  sa  kretanjem   predmeta  prvostepenog  upravnog  postupka;
 • Informacije – izvještaji za Skupštinu Opštine Berane.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel:
+382 51 231 973
Faks: +
382 51 233 357
E-poštafinansije@berane.co.me

bojan

SEKRETAR BOJAN RADOŠEVIĆ, dipl.ecc.

OBRAZOVANJE

Rođen 30.11.1982. godine u Beranama. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Beranama. Diplomirani ekonomistaodsjek finansije.

Posjeduje još i

 • Licencu Sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke (izdatu od Ministarstva pravde Crne Gore);

 • Međunarodni sertifikat internog revizora u javnom sektoru (izdatu od CIPFE-a, London);

 • Međunarodni sertifikat za praktičnu obuku (izdatu od CIPFE-a, London);

 • Nacionalni sertifikat internog revizora u javnom sektoru (izdate od Ministarstva finansija Crne Gore);

 • Međunarodni sertifikat ovlašćenog računovođe u javnom sektoru (izdatu od CEF-a, Slovenija);

 • Stručni ispit za rad u državnim organima.

RADNO ISKUSTVO

 • Zasnovao radni odnos 2008. godine na poziciji računovođe-pripravnika u AD “Gradnja“- Bijelo Polje, nastavio sa radom nakon isteka pripravičkog rada do 2010. godine kada prelazi u DOO „Kom Eloksir“-Berane;

 • Od 2010. – 2015. godine radio u firmi za proizvodnju stolarije DOO „Kom Eloksir“ Berane na poziciji pomoćnika direktora;

 • Od 2015. – 2017. godine radio u Službi za unutrašnju reviziju Opštine Berane na mjestu Višeg unutrašnjeg revizora;

 • Od juna 2017. godine postavljen za vd Sekretara za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane;

 • Od avgusta 2017. godine imenovan za Sekretara za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane na period od 4. godine.

OSTALO

Oženjen, otac Save i Iris.