Kontakt podaci:
Adresa: Ulica IV Crnogorske brigade broj 1, Berane
Telefon: 051/231-973
Fax: 051/233-357
E-mail: predsjednik@berane.co.me

Tihomir Bogavac , rođen je 31.08.1976.godine u Beranama. Osnovnu školu i Gimnaziju, društveno jezički smjer, završio u rodnom gradu. Završio je osnovne akademske studije prvog stepena i stekao zvanje  Diplomirani inženjer menadžmenta.

Predsjednik je Opštinskog odbora Socijalističke narodne partije, član Glavnog i i Izvršnog odbora Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Aktivno se bavio fudbalnom i igrao za Fudbalski klub ,,Berane“, Fudbalski klub ,,Obilić- Beograd“ i fudbalski klub ,,IMR- Beograd“.

Predsjednik opštine:

1. predstavlja i zastupa opštinu;
2. predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine;
3. stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata;
4. stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova;
5. utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, na predlog glavnog administratora;
6. imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i glavnog administratora;
7. daje saglasnost na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave, stručnih i drugih službi;
8. imenuje i razrješava direktore agencij;
9. postavlja i razrješava menadžera;
10. daje saglasnost na postavljanje i razrješenje starješina organa lokalne uprave;
11. podnosi građanima i skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, najmanje jedanput godišnje;
12. usmjerrava i usklađuje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte;
13. vrši nadzor nad radom lokalne uprave;
14. donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drukčije uređeno;
15. odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje;
16. donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine;
17. saziva konstitutivnu sjednicu Skupštine;
18. stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine;
19. raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine;
20. donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrđenom investicionom politikom;
21. daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
22. rješava sukob nadležnosti između organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje određenih poslova
23. odlučuje o izuzeću glavnog administratora;
24. vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada služe zaštite;
25. obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelokruga i donosi Poslovnik o svom radu;
26. privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine, u skladu sa zakonom;
27. vrši raspored službenih zgrada i poslovnih zgrada na korišćenje organima opštine, utvrđuje uslove i način korišćenja prevoznih sredstava i odlučuje o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava za potrebe rada organa opštine, Skupštine;
28. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.