Ministarstva održivog razvoja i turizma i poljoprivrede i ruralnog razvoja, u saradnji sa lokalnim samoupravama, pokušavaju da stvore uslove za razvoj ruralnog turizma u Crnoj Gori, relativno novog, ali za turiste itekako bitnog segmenta turističke ponude, rečeno je na konferenciji koja je održana tim povodom u Podgorici, a kojoj su prisustvovali i predstavnici naše Opštine.

Savjetnici za turizam i zaštitu životne sredine u resornom sekretrarijatu Opštine Berane, Gordana Fatić i Zoran Vesković, prisustvovali su nacionalnoj konferenciji o pitanjima i perspektivama za uspješnu povezanost lokalne gastronomije i ruralnog turizma.

Konferenciju je realizovala Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u okviru FAO – EBRD projekta „Promovisanje održivih lanaca vrijednosti poljoprivredno – prehrambenih proizvoda kroz povezivanje sa turizmom“, a koji se realizuje u saradnji sa pomenutim ministarstvima u Crnoj Gori.

„Ključni cilj ove konferencije je identifikovanje glavnih prepreka za ostvarivanje povezanosti između lokalne gastro – ponude i seoskog turizma, dok su posebni ciljevi usmjereni na stvaranje jasne slike prepreka i postojećih rješenja, sa naglaskom na oblasti na kojima treba dalje raditi u smislu impementacije Programa razvoja seoskog turizma sa akcionim planom do 2021. godine“, naveli su organizatori i dodali da je važan segment transfer znanja prema crnogorskim zvaničnim institucijama koristeći pozitivana iskustva zemalja EU sa sličnim kontekstom, kao i iskustva pokreta „Slow Food Internacional“.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i turizma, Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu i Direktorata za ruralni razvoj, zatim predstavnici lokalnih institucija, udruženja „ Udružena seoska domaćinstva – Turizam na selu”, NVO sektora, stručnjaci iz oblasti ruralnog razvoja, kao i iz oblasti turizma iz Austrije, Slovenije i Hrvatske.