Na konferenciji o stanovanju Roma na Zapadnom Balkanu, koja je održana u Sarajevu, a kojoj je prisustvovala savjetnica za raseljena lica i Rome u Opštini Berane Ljubinka Mijović, dogovorena je metodologija za mapiranje stanovanja Roma u regionu.

Legalizacija neformalnih romskih naselja

Legalizacija neformalnih romskih naselja u regionu najpovoljnije je i najjednostavnije rješenje u cilju omogućavanja održivog stambenog zbrinjavanja Roma, zaključak je koji je pripremio projekat Savjeta za regionalnu saradnju za integraciju Roma. Najavljeno je da će nova metodologija, koja je predložena za mapiranje nelegalnih naselja u kojima žive Romi, biti primjenjena kao pilot projekat u po dvije opštine u svakoj od šest država Zapadnog Balkana, uključujući i Crnu Goru, a s ciljem njene kasnije primjene u cijelom regionu.

Na konferenciji, koju je organizovao Akcioni tim za integraciju Roma (RI 2020) Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), učestvovale su nacionalne kontakt osobe za Rome, predstavnici ministarstava iz regiona koja se bave stanovanjem, lokalnih samouprava i katastara, predstavnici civilnog društva Roma i međunarodnih organizacija.

Delegaciju Crne Gore je predvodio generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Leon Đokaj, koji je ujedno i nacionalni koordinator za praćenje sprovođenja Strategije za socijalni inkluziju Roma i Egipćana u CG 2016-2020.

Predložena metodologija za mapiranje stanovanja Roma važna je za donošenje odluka na nacionalnom nivou o programima i projektima za poboljšanje uslova stanovanja Roma. Metodologija je usmjerena na romska naselja sa lošim stambenim uslovima u regionu, te naglasak stavlja na kvalitet stanovanja, a ne na nacionalnost stanovnika. U metodologiji se koriste dostupni podaci sa različitih nivoa i iz različitih institucija iz svake države.

Cijeli proces je u skladu sa ciljevima Deklaracije partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja Evropske unije, koja je odobrena na samitu u Poznanju u julu ove godine.