CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Na osnovu člana 7  Odluke o stipendiranju studenata talenata

( “ Sl. List CG ”, opštinski propisi,  broj 28/08) ,

Opština Berane raspisuje

 

K  O  N  K  U  R  S

 ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU 2015 /2016 GODINU

 

Pravo učešća na konkursu  za dodjelu stipendije  mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama  koji su državljani  Crne Gore ,  imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa , imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00  tokom studija, i koji nijesu u radnom odnosu .

Opština Berane  će  u školskoj 2015/2016 godini, stipendirati 20 studenata osnovnih  i  5 studenata postdiplomskih studija.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta :

  • uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte ,
  • potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama ,
  • potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina ,
  • potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija ,
  • potvrdu o prebivalištu .

Konkurs je otvoren 15  dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu : Opština Berane , Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, Berane, ul. 4. Crnogorske brigade br.1 sa naznakom “  Konkurs za stipendiju  ”  . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati .