JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane“, kao ustanova socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou, obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti (Sl. List CG br. 27/2013), Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Sl. List CG br. 80/04, 45/10), Statutom Dnevnog centra i Odlukom o osnivanju Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane“.
Osnivač Dnevnog centra je Opština Berane, a registrovan je za obavljanje sledećih djelatnosti:

87.3- Rad ustanova za stara lica i lica sa posebnim potrebama.

87.30- Obuhvata smještaj i usluge njege za stara lica i lica sa posebnim potrebama koja nijesu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Njega uključuje smještaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbjeđuju kvalifikovanu medicinsku njegu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove.
Programom rada utvrđeni su poslovi i zadaci Dnevnog centra, čiji osnovni sadržaj je utvrđen Statutom Dnevnog centra, a koji su u funkciji razvoja istog i zadovoljavanja potreba od značaja za korisnike usluga, njihove porodice, kao i neposrednog interesa za lokalno stanovništvo.

Adresa: Dragiše Radevića br. 4, 84300 Berane
Tel/faks: +382 51 241 222
E-pošta: dnevnicentarberane@t-com.me

Dnevnim centrom rukovodi direktor Miloš Brakočević. Miloš Brakočević je rođen 23. 05. 1971.godine u Beranama. Diplomirao je na PMF-u, odsjek za geografiju. Godinama radio kao profesor geografije u osnovnim školama. Oženjen, otac troje djece.

Organi Dnevnog centra su Upravni odbor i direktor. Upravni odbor je organ upravljanja Dnevnim centrom i čine ga:

  • Zorica Babić- predsjednica Upravnog odbora,
  • Sonja Savić- član,
  • Marina Milić- član,
  • Sefo Kožar- član i
  • Marija Joksimović- član