Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

XI  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za ponedeljak, 16. novembar 2020. godine

Sjednica će se održati u sali Centra za kulturu,  sa početkom  u 10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledećiDnevni red:

 1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
 2. Predlog Završnog računa budžeta opštine Berane za 2019. godinu; (Tabele) (Izvještaj Revizora)
  Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj
 3. Lokalni plan zaštite životne sredine opštine Berane za period 2020-2024. godine; (Izvještaj sa javne rasprave)
  Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Berane za period 2020-2024. godine;
  Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Berane; (Ugovor)
  Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine
 5. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe  Novog gradskog groblja;
  Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava
 6. Predlog Odluke o prodaji pokretnih stvari;
  Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava
 7. Predlog Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti DOO “Vodovod i kanalizacija“;
  Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava
 8. Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje društva za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom poslovanja društva za 2020. godinu DOO “Komunalno“ Berane; (Odluke)
  Izvjestilac: v.d. izvršnog direktora DOO “Komunalno“
 9. Izvještaj o poslovanju za 2019. godinuProgram rada sa finansijskim planom poslovanja za 2020. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane; (Odluka)(Izvještaj revizije)
  Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija“
 10. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2018/2019 godine;
  Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti
 11. Izbori i imenovanja.

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-016/20-261                                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane, 05. 11. 2020.g.                                                          Novica  Obradović,s.r.