На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

XI  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак, 16. новембар 2020. године

Сједница ће се одржати у сали Центра за културу,  са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећиДневни ред:

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Завршног рачуна буџета општине Беране за 2019. годину; (Табеле) (Извјештај Ревизора)
  Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој
 3. Локални план заштите животне средине општине Беране за период 2020-2024. године; (Извјештај са јавне расправе)
  Предлог Одлуке о усвајању Локалног плана заштите животне средине општине Беране за период 2020-2024. године;
  Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине
 4. Предлог Одлуке о давању сагласности на Уговор о повјеравању обављања комуналних дјелатности и коришћења комуналне инфраструктуре и других средстава у својини општине Беране; (Уговор)
  Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине
 5. Предлог Одлуке о прибављању непокретности за потребе  Новог градског гробља;
  Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права
 6. Предлог Одлуке о продаји покретних ствари;
  Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права
 7. Предлог Одлуке о давању на управљање и коришћење непокретности ДОО “Водовод и канализација“;
  Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права
 8. Извјештај о раду и финансијско пословање друштва за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом пословања друштва за 2020. годину ДОО “Комунално“ Беране; (Одлуке)
  Извјестилац: в.д. извршног директора ДОО “Комунално“
 9. Извјештај о пословању за 2019. годину и  Програм рада са финансијским планом пословања за 2020. годину ДОО “Водовод и канализација“ Беране; (Одлука)(Извјештај ревизије)
  Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“
 10. Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању у општини Беране 2018/2019 године;
  Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности
 11. Избори и именовања.

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/20-261                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 05. 11. 2020.г.                                                          Новица  Обрадовић,с.р.