ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за општу управу и

друштвене дјелатности

Број: 05- 032- 906

Беране, 04.09.2015. године

На основу члана 3 Одлуке о условима и поступку за упис  студената на Факултету за менаџмент у саобраћају и комуникацијама у Беранама без плаћања школарине (“Службени лист ЦГ”, број 27/12)  ,  Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности,

у п у ћ у ј е

 Ј А В Н И   П О З И В

 За упис  два  студента на  Факултет за саобраћај, комуникације и логистику  (у даљем тексту ФСКЛ), без плаћања школарине.

Услови за студенте:

Студенти који се пријаве испуњавају следеће услове:

-први пут уписују прву годину ФСКЛ,

-у средњој школи, имају просјечну оцјену најмање 4,00,

-чланови су  породице која је у стању социјалне потребе,

-имају пребивалиште у општини Беране.

Потребна документа:

Студенти  су дужни уз пријаву поднијети сљедећа документа:

-потврду о упису прве године студија ;

-свједочанства из средње школе ( за све четири године) ;

-потврду о пребивалишту ;

-доказ да је његова породица у стању социјалне потребе,

– увјерење о кућној заједници.

Уколико се на јавни позив не пријаве студенти са просјечном оцјеном најмање 4,00, право пријављивања имају студенти, који у средњој школи имају просјечну оцјену мању од  4,00.

Рок и начин пријаве

Рок за пријаву је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива.

Пријаву са потребном документацијим, студенти ће доставити , на писарници Општине Беране- Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности, или путем поште на адресу: Општина Беране- Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности, ИВ Црногорске 1, Беране са напоменом “ за упис  два  студента на  Факултет за саобраћај, комуникације и логистику (у даљем тексту ФСКЛ), без плаћања школарине”.

                                                                                                                            В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                                                                Младен Стијовић