– oganizuje funkcionisanje informacionog sistema za organe i službe lokalne urpave, preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u opštini;
– planira i učestvuje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema opštine; predlaže i izrađuje plan uvođenja novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
– kontroliše funkcionisanje automatizovane obrade podataka i preduzima mjere na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;
– izrađuje i realizuje planove obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izrađuje planove za opremanje i preduzima mjere za održavanje računarske opreme; stara se o funkcionisanju računarske mreže i razmjeni podataka u njoj;
– primjenjuje jedinstve standarde za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije i organizovanje i sprovođenje mjera zaštite podataka;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;
– obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost i tranparentnost rada organa opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (vodi i ažurira web sajt opštine, objavljuje nacrte akata koje donosi Skupština i Predsjednik opštine, objavljuje plan i program učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne rasprave, sjednicama skupštine i donijetim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi opštine i dr).

Adresa: IV Crnogorske br. 1
Tel:
+382 51 233 360
Fa
ks:+382 51 236 527
E-
pošta: ic@berane.co.me

Direktor – M.Sc. Branislav Pajković, dipl. inž. elektrotehnike

Rođen 30. aprila 1985. godine u Beranama. Osnovne i Master studije završio na Fakultetu tehničkih nauka, odsjek za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, smjer elektornika i telekomunikacije. Prije imenovanja za Direktora Informacinog centra radio na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Beranama na poslovima asistenta na više predmeta na studijskom programu za Elektronske komunikacije. Objavio više naučnih radova u međunarodnim časopisima i međunarodnim naučnim konferencijama. Oženjen, otac troje djece.