– оганизује функционисање информационог система за органе и службе локалне урпаве, предузећа и установа чији је оснивач општина, у циљу успостављања јединственог информационог система у општини;
– планира и учествује у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система општине; предлаже и израђује план увођења нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих, у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система;
– контролише функционисање аутоматизоване обраде података и предузима мјере на побољшању и повећању ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима;
– израђује и реализује планове обуке и усавршавања за коришћење информационе технологије и система; израђује планове за опремање и предузима мјере за одржавање рачунарске опреме; стара се о функционисању рачунарске мреже и размјени података у њој;
– примјењује јединстве стандарде за апликативни софтвер ради увођења и коришћења савремене информационе и комуникационе технологије и организовање и спровођење мјера заштите података;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;
– обавља послове којима се обезбјеђује јавност и транпарентност рада органа општине и учешће локалног становништва у вршењу јавних послова (води и ажурира wеб сајт општине, објављује нацрте аката које доноси Скупштина и Предсједник општине, објављује план и програм учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, о организовању трибина, округлих столова, објављује извјештаје о резултатима јавне расправе, сједницама скупштине и донијетим актима, активностима које предузимају органи општине и др).

Адреса: IV Црногорске бр. 1
Тел:
+382 51 233 360
Фа
кс:+382 51 236 527
Е-
пошта: ic@berane.co.me

Директор – М.Сц. Бранислав Пајковић, дипл. инж. електротехнике

Рођен 30. априла 1985. године у Беранама. Основне и Мастер студије завршио на Факултету техничких наука, одсјек за електротехничко и рачунарско инжењерство, смјер електорника и телекомуникације. Прије именовања за Директора Информациног центра радио на Факултету за саобраћај, комуникације и логистику у Беранама на пословима асистента на више предмета на студијском програму за Електронске комуникације. Објавио више научних радова у међународним часописима и међународним научним конференцијама. Ожењен, отац троје дјеце.