На ре­дов­ном за­сје­да­њу Ге­не­рал­не скуп­шти­не Ме­ђу­на­род­не асо­ци­ја­ци­је гра­до­ва „Вје­сни­ка ми­ра”, одр­жа­ног ок­то­бра 2012. го­ди­не у сло­ве­нач­ком гра­ду Сло­вен Гра­дец, до­не­се­на је јед­но­гла­сна од­лу­ка да се Бе­ра­не но­ми­ну­је за ово нај­ве­ће ме­ђу­на­род­но ми­ро­твор­но при­зна­ње.

Од­лу­ка је до­не­се­на на осно­ву пред­ло­га проф. др Па­вла Бу­ба­ње, од­но­сно гра­да Кру­шев­ца, та­ко­ђе „Вје­сни­ка ми­ра”, уз обра­зло­же­ње да то при­зна­ње при­па­да гра­до­ви­ма ко­ји су то­ком сво­је кул­тур­не, по­ли­тич­ке и ду­хов­не исто­ри­је успје­ли да оства­ре хар­мо­нич­не ме­ђу­на­ци­о­нал­не и мул­ти­кон­фе­си­о­нал­не од­но­се за при­мјер, од­но­сно за углед.

Ово ви­со­ко при­зна­ње пред­став­ни­ци­ма Оп­шти­не Бе­ра­не уру­че­но је у гра­ду Ме­со­лон­ги, док се као нај­за­слу­жни­ји чо­вјек за ње­го­ву до­дје­лу ис­ти­че проф. др Па­вле Бу­ба­ња.

Бу­ба­ња је на­кон то­га до­био нај­ве­ће општинско при­зна­ње – на­гра­ду „21. јул”.