CRNA GORA
Skupština opštine Berane

Služba Skupštine
Broj: 02-016/20-383
Berane, 21. decembar 2020. godine,

Shodno članu 85 stav 6 Poslovnika Skupštine, dostavljeni su predlozi za dopunu dnevnog reda za XII redovnu sjednicu Skupštine, sazvane za 25. decembar 2020. godine, i to:

  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga DOO“Vodovod i kanalizacija“ Berane;

Zahtjev za davanje saglasnosti na visinu cijene

Odluka o cijenama usluga DOO“Vodovod i kanalizacija“

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

2.Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane;

– Odluka Odbora direktora za program

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija“

                                                                PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                         Novica  Obradović, s.r.