CRNA GORA

Služba Skupštine

Skupština opštine Berane

Broj: 02-030-288

Berane, 28. jun 2019. godine,

Na osnovu člana 85 stav 6 Poslovnika Skupštine, predsjednik Opštine, kao ovlašćeni predlagač, dostavio je predlogeza dopunu dnevnog reda Šeste redovne sjednice Skupštine, koja je zakazana za 02. jul 2019. godine, i to:

Dopuna Dnevnog reda za VI SO Berane-

1. Predlog Odluke o davanju garancije

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni odluke o utvrđivanju cijena DOO “ Sportski centar“

( PRILOG )

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju DOO“ Benergo“ Berane

( PRILOG 1 )

( PRILOG 2 )

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor br. 01-031-2036.

( PRILOG )

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

5. Predlog odluke o izmjenama sam dopunama Odluke o Budžetu činjenice za2019.

( PRILOG 1 )

( PRILOG 2 )

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

6. Predlog  Odluke o izmjenama sam dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika sam namještenika u Opštini

( PRILOG )

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

7. Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore – vrtić

Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava