На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

XII  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ  

за четвртак, 31. 03. 2016. године

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у  10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

Дневни ред:

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Програма рада Скупштине општине Беране за 2016. годину;  (Предлог)

Извјестилац: секретарка Скупштине

 1. Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2015. годину; (Извјештај)

Извјестилац: предсједник Општине

 1. Предлог Одлуке о порезу на непокретност; (Предлог)

Извјестилац: директор Управе локалних јавних прихода

 1. Предлог Одлуке о доношењу Локалне студије локације за катастарску парцелу бр. 1779/5 КО Буче; (Предлог,  Сагласност Министарства,   Извјештај са јавне расправе, Ставови )

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Јасиковац поље“ – I фаза реализације  (ПредлогСагласност Министарства,   Извјештај са јавне расправе, Одговор на примједбе )

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Рудеш III“ – I фаза реализације (ПредлогСагласност Министарства,   Извјештај са јавне расправе, Одговор на примједбе )

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Лугови и Доњи Талум“ – I фаза реализације   (ПредлогСагласност Министарства,   Извјештај са јавне расправе, Одговор на примједбе )

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о давању у закуп непокретности јавним надметањем за објекте бр. 18 и бр. 19 на кат.парцели бр. 988/3, уписане у ЛН.бр.304 КО Будимља;   (Предлог)

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичких парцела бр. 16 и бр. 24 у зони ДУП-а “Јасиковац“; (Предлог)

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута ЈУ “Полимски музеј“;  (Предлог)

Одлука о допуни Статута ЈУ “Полимски музеј“ Беране

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цијенама воде и услуга ДОО “Водовод и канализација“ Беране; (Предлог)

Извјестилац: секретарка Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО “Комунално“ Беране;  (Предлог)

Извјестилац: секретарка Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Цјеновник услуга ДОО “Спортски центар“ Беране;  (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Програма јавних радова у општини Беране за 2016. годину;  (Предлог)

Извјестилац: в.д. менаџер општине Беране

 1. Предлог Одлуке о усвајању Општинског плана за заштиту и спашавање од земљотреса   (Предлог)

Извјестилац: в.д. командир Службе заштите

 1. Предлог Једногодишњег програма уређења простора за 2016. годину;  (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Извјештај о стању уређења простора за 2015. годину; (Извјештај)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2015. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2016.годину ДОО “Спортски центар“;   (Извјештај о раду,   Програм рада, Сагласност БД на извјештај,   Сагласност БД на Програм)

Извјестилац: директор ДОО “Спортски центар“

 1. Извјештај о раду и финансијском пословању у 2015. години са Програмом рада и финансијским планом за 2016. годину ДОО “Водовод и канализација“ Беране;   (Извјештај о раду,   Програм рада)
  Извјестилац: директор ДОО “Водовод и канализација“
 1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2015. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2016. годину ЈУ “Полимски музеј“ Беране;  (Извјештај о раду,   Програм рада, Финансијски план)
  Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“
 1. Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2015. годину са Програмом рада и Финансијским планом за 2016. годину ЈУ “Центар за културу“ Беране; (Извјештај о раду,   Програм рада)
  Извјестилац: директорица ЈУ “Центар за културу“
 1. Извјештај о раду са Финансијским извјештајем за 2015. годину са Планом и програмом рада и Финансијским планом за 2016. годину ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;  (Извјештај о раду,   План рада, Финансијски извјештај 2015Финансијски план 2016.)
  Извјестилац: директор ЈУ Дневни центар Беране
 1. Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању у општини Беране 2014/2015 године; (Информација)

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе за период април-децембар 2015. године;  (Извјештај)

Извјестилац: предсједник Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

 1. Информација о узгоју и сјечи шума на подручју општине Беране за 2015. годину;  (Информација)

Извјестилац: директор Управе за шуме – ПЈ Беране

 1. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине Беране за 2015. годину; (Информација)

Извјестилац: директорица Бироа рада Беране

 1. Информација о стању и проблемима у области здравствене заштите на подручју општине Беране  (Информација)

Извјестилац: директор Опште болнице

 1. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

                                                                                                СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ
Број: 02-030-
149                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Беране, 22.03. 2016.г.                                                                             Горан Киковић,с.р.