Министарство науке и технолошког развоја формирало је Међуинституционалну С3 групу и иновационе радне групе, као радна тијела која пружају подршку Савјету за иновације и паметну специјализацију за три вертикалне приоритетне области Стратегије паметне специјализације: Одржива пољопривреда и ланац вриједности хране; Енергија и одржива животна средина; Одрживи и здравствени туризам и Информационо-комуникационе технологије, као хоризонталну приоритетну област. Небојша Бабовић, директор Регионалног бизнис центра, у свом излагању, као примјер добре праксе представио је пројекат сарадње РБЦ са холандским универзитетом Саксион и предложио да будуће активности буду формулисане тако да грађани и привреда, већ у првим фазама примјене Стратегије, могу осјетити конкретне бенефите, чиме ће се на прави начин препознати важност паметне специјализације и обезбједити широка друштвена подршка.

Међуинституционална С3 група је управљачко – координационоо тијела међуинституционалне сарадње, а у циљу што бољег институционалног повезивања и праћења имплементације Стратегије паметне специјализације. У саставу групе се налази и Небојша Бабовић, директор Регионалног бизнис центра, као једини члан из сјеверног региона Црне Горе. Групу чине представници министарства, привредних удружења и кластера и бизнис инкубатора.

Концепт паметне специјализације дефинисан у оквиру процеса предузетничког откривања, који представља главни задатак иновационих радних група, активно је разматран на првом заједничком састанку ових група, који је одржан, 20. септембра 2022. године.

Црна Гора је прва земља Западног Балкана која је хармонизовала свој имплементациони оквир са препорукама Заједничког истраживачког центра Европске комисије – У претходном је креиран комплементаран састав који може одговорити изазовима примјене Стратегије паметне специјализације. Креирањем оваквог оквира, циљ је укључити актере из циљних области и конкретно дефинисати даље правце развоја и активности које доводе до здраве, дигитализоване и одрживе Црне Горе.

Састанку су се прикључили и експерти за С3 политике Удруженог истраживачког центра Европске комисије.

На састанку, закључено је, порука доносиоцима одлука јесте препознавање Стратегије паметне специјализације као кровне развојне стратегије, те усклађивање приоритета на националом нивоу и генерално већа улагања у иновације и дигитализацију.

Више информација на сајту: s3.me