Direkcija za imovinu obavlja poslove uprave

– predlaže akte koji se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija i vodi evidenciju te imovine;
– pokreće postupak za upis prava na nepokretnostima; pokreće postupak prenosa prava na građevinsko zemljište i vrši stručnu obradu akata o prenosu prava na građevinsko zemljište;
– daje podatke organima opštine na osnovu evidencije koju vodi;
– priprema propise i vrši obradu akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja opštine (odluke, ugovori, rješenja);
– daje mišljenje na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač opština;
– priprema ugovore o zakupu građevinskog zemljišta; priprema ugovore o zakupu imovine opštine, uz predhodno pribavljeno mišljenje nadležnog organa lokalne uprave;
– vodi evidenciju o svojinsko-pravnim promjenama nastalim na imovini opštine i pokreće postupak za promjene upisa prava na nepokretnostima;
– pokreće postupak eksproprijacije i zastupa opštinu do okončanja postupka;
– priprema predloge odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za opštinu;
– priprema i preduzima mjere radi zaštite imovinskih prava i interesa Opštine;
– učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;
– zastupa Opštinu i njene organe pred nadležnim sudovima i organima radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava od interesa za Opštinu;
– priprema informativni i drugi stručni materijala za Skupštinu i Predsjednika opštine;
– sarađuje sa nevladinim organizacijama iz svoje oblasti;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;
– vrši i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel
: +382 51 231 928
Fa
ks: +382 51 233 357
E-pošta
: imovina@berane.co.me


ranko djukicDirektor – Ranko Đukić, dipl. pravnik

Rođen 1961. godine u Beranama. Završio Pravni fakultet u Podgorici. Zaposlen u Opštini Berane od 2002. godine. Od 2014. godine imenovan za VD Direktora Direkcije za imovinu.