На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

ДЕСЕТУ  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 за уторак, 20. октобар  2015. године

 Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у  10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

Дневни ред:

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Извјештај Комисије за преиспитивање законитости поступка расподјеле  кадровских станова и станова за службенике и намјештенике

    Извјестилац: предсједница Комисије

 1. Предлог Одлуке о кредитном задуживању Општине Беране уз државну гаранцију;

    Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о задуживању Општине Беране ради рефинансирања дугова;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана ’’Десна  обала Лима’’; Извјештај; Сагласност; Списак примједби

Извјестилац: представник РЗУП-а

 1. Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана  ’’Острови’’; Извјештај; Сагласност; Списак примједби

Извјестилац: представник РЗУП-а

 1. Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана  ’’Бистрица’’; Извјештај; Сагласност; Списак примједби

Извјестилац: представник РЗУП-а

 1. Предлог Одлуке о доношењу Плана о постављању привремених објеката на територији општине Беране;Примједбе и сугестије

Извјестилац: представник “Урбан пројекта“

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на цјеновник услуга Друштва са ограниченом одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о тражењу партнера за оснивање привредног друштва;

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о продаји покретне имовине

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о давању на привремено коришћење узлетно-полетне писте аеродрома Беране Спортском аеро-клубу “Беране“

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај

 1. Предлог Локалног плана активности за постизање родне  равноправности у општини Беране за 2015-2017. годину

–  Мишљење Министарства 

    – Предлог Одлуке о доношењу Локалног плана активности за  постизање родне равноправности у Општини Беране за период     2015-2017. године;

Извјестилац: предсједница Радне групе за израду Локалног плана

 15. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2014. годину са Програмом рада и Финансијским планом за 2015. годину. Извјештај ; Програм ; Одлука ; Мишљење

Извјестилац: директор Туристичке организације Беране

 1. Извјештај о раду Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2014. години;

Извјестилац: предсједник  Комисије

 1. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон  235-319.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 

Број: 02-030-566                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,09.10. 2015.г.                                                                             Горан Киковић,с.р.