Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama održala je „Dan otvorenih vrata“, u maloj sali Opštine Berane sa početkom u 12 časova. Tokom otvorenog sastanka, Zoran Jojić i Vida Ivanović predstavnici Komisije, Nada Labudović – Softić, predstavnik opštinskog Savjeta za saradnju sa NVO i Remzija Ramusović, samostalni savjetnik za saradnju sa NVO, davali su potrebne informacije o učešću nevladinih organizacija i udruženja na javni konkurs za raspodjelu sredstva namijenjenim NVO sektoru sa sjedi štem u Beranama. Sastanku su prisustovali predstvnici desetak nevladinih organizacija.

Komisija je, da podsjetimo, raspisala javni konkurs 11.05.2018. godine za raspodjelu ukupno 30.000 eura, a zahtjevi i projekti, sa potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 9. junom. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa, registrovane u Crnoj Gori, a imaju sjedište u Beranama.

Komisija je za prioritetne oblasti koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju odluke o finansiranju projekta nevladinih organizacija u tekućoj godini je utvrdila dva prioriteta: oblast unaprijeđenja rada organa lokalne uprave, ostvarivanje principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa i oblast očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Minimalan iznos sredstava koji se dodjeljuje za projekat nevladinoj organizaciji, ne može biti manji od 50% od traženog iznosa za finansiranje odobrenog projekta dok maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekat nevladinoj organizaciji, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom za finansiranje projekata nevladinih organizacija .

Raspodjelu sredstava vršiće Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Berane u sastavu: Rade Kljajić, predsjednik; Jojić Zoran, član; Vida Ivanović, član; Zoran Milović, član; Marinko Barjaktarović, član; Anđela Knežević, član i Velimir Ralević, član.