Služba zaštite:

– preduzima aktivnosti koje se odnose na sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija;
– učestvuje u gašenju požara, spašavanju imovine i lica od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;
– sprovodi preventivne mjere zaštite od požara, učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, vrši kontrolu, punjenje i opravku protivpožarnih aparata i drugih tehničkih sredstava, i vrši druge poslove utvrđene planovima zaštite od požara;
– izdaje potvrde o ispravnosti protiv požarnih aparata i uređaja;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

Adresa: Miljana Vukova bb
Tel:
+382 51 234 561
Fa
ks: +382 51 233 357
E-
pošta: sluzbazastite@t-com.me

tiho bogavacVD Komandir – Tihomir Bogavac

Rođen je 31.08.1976. godine u Beranama.  Osnovnu školu i Gimnaziju (društveno jezički smjer) je završio u Beranama.   Po zanimanju strukovni menadžer. Aktivno se bavio fudbalom i igrao za Fudbalski klub “Berane”, Fudbalski klub “Obilić – Beograd” i Fudbalski klub “ IMR – Beograd”. Radni odnos zasniva 2001. godine u tadašnjoj Vatrogasnoj jedinici opštine Berane, a danas Službi zaštite i spasavanja opštine Berane. U periodu od 2003. do 2006. godine obavlja dužnosti  komandira odjeljenja  Vatrogasne jedinice opštine Berane. U međuvremenu dobija inostrane sertifikate iz oblasti spasavanja: “visina  i dubina”, “ruševina – zemljotresa”  i “saobraćajnih udesa”. Oženjen  je i otac dvoje djece.