Služba za zajedničke poslove vrši stručne i druge poslove:

– prati i proučava stanje, priprema, izrađuje nacrte odgovarajućih akata koji se odnose na oblast arhivskog i kancelarijskog poslovanja za organe lokalne uprave;
– obavlja poslove prijema i dostave pošte, obrade predmeta i drugih dokumenata primjenom elektronske tehnologije;
– daje informacije građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava kod organa lokalne uprave;
– dostavlja rješanja i druge akte organa i službi lokalne uprave i obavlja i druge poslove iz oblasti arhivskog i kancelarijskog poslovanja utvrđene zakonom i drugim propisima;
– administrativno-tehničke poslove za izradu, upotrebu, čuvanje i uništavanje pečata;
– obavlja pomoćno tehničke poslove koji se odnose na upotrebu i korišćenje zastave i grba;
– snimanje sistemskih i drugih disketa radi čuvanja unešenih podataka u kompjutere, kompjuterske obrasce, vrši njihovu obradu i umnožavanje za potrebe organa i službi;
– obavlja poslove osiguranja službenika i namještenika i imovine opštine;
– obavlja poslove koji se odnose na fizičko obezbjeđenje i protiv požarnu zaštitu objekata koje organi i službe lokalne uprave koriste u obavljanju svojih djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom;
– obavlja poslove portirske službe i sprovođenje uputstava o postupanju organa i službi lokalne uprave sa građanima;
– obavlja poslove prevoza službenim vozilima, vodi evidencije službenih vozila i stara se o njihovoj upotrebi i održavanju;
– obavlja poslove tekućeg održavanja objekata, održavanja instalacija, uređaja i drugih sredstava;
– obavlja poslove umnožavanja štampanih materijala i dokumentacije, fotokopiranje dokumentacije za potrebe organa i službi lokalne uprave;
– obavlja poslove internih ugostiteljskih usluga i poslove ekonomata;
– obavlja poslove održavanja higijene poslovnih prostorija organa i službi lokalne uprave;
– priprema informativne i druge stručne materijale u vezi rada iz djelokruga službe;
– priprema Odluke i druga akta iz svoje nadležnosti koje donosi Skupština ili Predsjednik opštine;
– obavlja poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada skladu sa zakonom i vrši i druge poslove koji se odrede u djelokrug rada u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel
: +382 51 231 937
Fa
ks: +382 51 233 357
i-mejl: dankomartinn@gmail.com

Načelnik Danko Martinović 

image-0-02-05-4b443a082896d340742dae94fdde0413dacdd34441c4d0c1f930b59a6235693f-VRođen 09.05.1972.godine u Beranama. Osnovnu školu i Gimnaziju (prirodno-matematički smjer) završio u Beranama 1990.godine. Diplomirao na Fakultetu Odbrane i Zaštite – Univerziteta u Beogradu 1997. godine.

Zasnovao radni odnos 2001.godine, kao pripravnik, u Opštinskoj vatrogasnoj jedinici. Od 2002 – 2003. godine bio radno angažovan na poslovima komandira vatrogasnog odeljenja.

Od 2003 – 2008. godine radio na poslovima Referenta za zaštitu od elementarnih nepogoda u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane.

Od 2008 – 2015.godine obavljao poslove Savjetnika za mjesne zajednice u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane.

Od 16.03 – 10.07.2015.godine  obavljao poslove na mjestu pomoćnika sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane.

Od 10.07.2015.godine imenovan na funkciju Načelnika Službe za zajedničke poslove Opštine Berane.

Oženjen, otac troje djece.