Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:

– operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti opštine, u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;
– procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
– izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja Presjedniku opštine;
– obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije;
– praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;
– davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;
– izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih;
– izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;
– saradnju sa jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;
– saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima;
– praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije;
– praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije, obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom.

e-pošta: revizija@berane.co.me

dragana prascevic

 

Rukovodilac službe – Dragana Praščević, dipl. ekonomista