Služba predsjednika Opštine obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije Predsjednika opštine, radnih tijela Predsjednika , a naročito:

– priprema i organizuje sjednice za rad Predsjednika, potpredsjednika i radnih tijela;
– radi na izradi propisa i drugih akata koje donosi Predsjednik opštine;
– priprema mišljenje Predsjednika opštine na predloge akata upućene Skupštini koje predlažu ovlašćeni predlagači u skladu sa Statutom;
– daje mišljenje Predsjedniku opštine na nacrte propisa koje pripremaju nadležni organi i službe lokalne uprave iz nadležnosti Skupštine i Predsjednika opštine;
– vrši izradu planova odbrane iz nadležnosti Opštine;
– prati realizaciju akata i zaključaka Predsjednika opštine i njegovih radnih tijela i radi na izradi stučno-informativnog materijala iz nadležnosti Predsjednika opštine; daje stručna mišljenja radnim tijelima Predsjednika opštine; priprema sastanke Predsjednika i potpredsjednika opštine i druge sastanke koji se organizuju u opštini i stara se o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka; obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Predsjednika i organa lokalne uprave i javnih službi; obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
– vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika i potpredsjednika opštine;
– postupa po predstavkama i pritužbama građana i priprema odgovore po istima; zakazuje prijeme stranaka kod Predsjednika, i po potrebi, vrši prijem stranaka; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom i druge poslove koje odredi Predsjednik opštine.

Adresa IV Crnogorske br. 1
Tel: +382 51 231 960
Fax:+382 51 233 357
E-mail: opstinaberane@t-com.me

Dubravka Jovančević, dipl. pravnik