Služba Glavnog administratora vrši stručne i druge poslove iz okvira prava i dužnosti Glavnog administratora:
– rješava u drugostepenom upravnom postupku ;
– koordinira rad organa lokalne uprave i službi;
– stara se o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa i službi lokalne uprave;
– daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova;
– daje mišljenje na akt o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi lokalne uprave;
– izvršava akte Predsjednika opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom organa i službi lokalne uprave;
– predlaže i preduzima mjere u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;
– priprema akt o načinu organizovanja poslova organa i službi lokalne uprave van sjedišta organa;
– podnosi izvještaj o svom radu;
– obavještava javnost o svom radu;
– vrši i druge poslove u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom
– obavlja i druge poslove po ovlašćenju predsjednika opštine u skladu sa zakonom.