Водичи за слободан приступ информацијама организационих једница Општине:

– Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности
Секретаријат за финансије и економски развој
– Секретаријат за планирање и уређење простора
– Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај
– Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине
Секретеријат за спорт,културу,младе и сарадња са НВО
Секретаријат за инспекцијске послове
Дирекција за имовину
– Комунална полиција
– Информациони центар
Служба заштите
– Агенција за инвестиције и развој
Служба за унутрашњу ревизију
Служба предсједника Општине
– Служба Скупштине

– Служба главног администратора
Служба менаџера
Служба за заједничке послове
Управа за наплату локалних јавних прихода
 Д.О.О. „Комунално“ Беране