Sekretar Skupštine

Adresa: 4. crnogorske br. 1
Tel: +382 51 235 319
Faks: +382 51 235 319
E-pošta: skupstina@berane.co.me[/tab]

Poslovi sekretara Skupštine

–      organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,
–      stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine  i njenih radnih tijela,
–      stara se o primjeni odredaba Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,
–      odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
–      pomaže predsjedniku Skupštine u radu vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom. [/tab]