Sekretar Skupštine

Adresa: 4. crnogorske br. 1
Tel: +382 51 235 319
Faks: +382 51 235 319
E-pošta: skupstina@berane.co.me

Zoran Jelić, diplomirani pravnik

Rođen 10. juna 1966. godine u Beranama. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Beranama. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini 26. oktobra 1993. godine. Radni odnos u Opštini Berane zasnovao 17. januara 1994. godine. U lokalnoj upravi radio na poslovima u građanskom birou (pisarnici), Službi za skupštinske poslove, Sekretarijatu za privredu, razvoj i finansije i u Upravi lokalnih javnih prihoda.Bio je diretkor Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda od 2014. do 2018. godine. Za sekretara Skupštine opštine Berane,imenovan je 31.05.2018. godine.

Poslovi sekretara Skupštine

-Sekretar skupštine organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za skupštinu i njena radna tijela i vrši druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima skupštine.

-Sekretar skupštine rukovodi radom službe skupštine sa svim pravima i obavezama starješine organa lokalne uprave i za svoj rad i rad službe skupštine, odgovara predsjedniku skupštine i skupštini.

-Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe skupštine, donosi sekretar skupštine, uz saglasnost predsjednika skupštine.

-O pravima i obavezama sekretara skupštine odlučuje nadležno radno tijelo skupštine.