Секретар Скупштине

Адреса: 4. црногорске бр. 1
Тел: +382 51 235 319
Факс: +382 51 235 319
Е-пошта: skupstina@berane.co.me

Зоран Јелић, дипломирани правник

Рођен 10. јуна 1966. године у Беранама. Основну школу и Гимназију завршио у Беранама. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Приштини 26. октобра 1993. године. Радни однос у Општини Беране засновао 17. јануара 1994. године. У локалној управи радио на пословима у грађанском бироу (писарници), Служби за скупштинске послове, Секретаријату за привреду, развој и финансије и у Управи локалних јавних прихода.Био је диреткор Управе за наплату локалних јавних прихода од 2014. до 2018. године. За секретара Скупштине општине Беране,именован је 31.05.2018. године.

Послови секретара Скупштине

-Секретар скупштине организује и стара се о обављању стручних, административних и других послова за скупштину и њена радна тијела и врши друге послове утврђене статутом и другим актима скупштине.

-Секретар скупштине руководи радом службе скупштине са свим правима и обавезама старјешине органа локалне управе и за свој рад и рад службе скупштине, одговара предсједнику скупштине и скупштини.

-Акт о унутрашњој организацији и систематизацији стручне службе скупштине, доноси секретар скупштине, уз сагласност предсједника скупштине.

-О правима и обавезама секретара скупштине одлучује надлежно радно тијело скупштине.