Секретар Скупштине

Адреса: 4. црногорске бр. 1
Тел: +382 51 235 319
Факс: +382 51 235 319
Е-пошта: skupstina@berane.co.me[/tab]

Послови секретара Скупштине

–      организује рад и руководи службом Скупштине,
–      стара се о обављању стручних, административних и других послова у вези са сазивањем и одржавањем сједница Скупштине  и њених радних тијела,
–      стара се о примјени одредаба Статута, Пословника о раду Скупштине и других аката којима се уређује начин рада Скупштине и њених радних тијела,
–      одговоран је за вођење записника, стенограма и одлука и других општих аката Скупштине и њихову дистрибуцију,
–      помаже предсједнику Скупштине у раду врши и друге послове у складу са посебним актом. [/tab]