Adresa: IV Crnogorske br. 1
Tel
: +382 51 234 625
Faks: +382 51 235 319
E-pošta: skupstina@berane.co.me

GoranKikovicGoran Kiković, rođen je 28. Jula 1975. godine, u Beranama. Završio je Filozofski fakultet, odsjek za istoriju. Radi u OŠ ’’Donja Ržanica’’ kao profesor istorije. Odbornik je u dva prethodna mandata skupštine opštine Berane i obavljao je dužnost predsjednika Odborničkog kluba Nove Srpske Demokratije. Autor je pet knjiga iz oblasti istorije. Glavni i odgovorni urednik časopisa za istoriju, kulturu i književnost “Glas Holmije“. Oženjen je i otac je jednog djeteta.

Poslovi predsjednika Skupštine

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu.