Petnaesta po redu manifestacija „Dani meda“ održana je na terasi hotela „Berane“. Izložba meda, pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme se organizuje od strane Udruženja pčelara „Uljanik“- Berane, Opštine Berane, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore.

Ova poljoprivredno, turističko, izložbeno-prodajna manifestacija  je okupila veliki broj pčelara kako iz Crne Gore tako i iz Srbije, koji su predstavili med i proizvode od meda, ljekovito i medonosno bilje, ali i opremu za pčele.

2

Čast da  proglasi otvorenim „Dane meda“ pripala je menadžeru Opštine Berane – Darku Stojanoviću, koji je naveo da:“Po­ljo­pri­vre­da i pro­iz­vod­nja zdra­ve hra­ne tre­ba da bu­du jed­na od smjer­ni­ca raz­vo­ja sje­ve­ra Cr­ne Go­re. Na­ža­lost, da­nas, ste­pen po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje ni­je na onom ni­vou ko­ji pri­želj­ku­je­mo. Za­to mo­ra­mo na­sto­ja­ti da svi za­jed­no da­mo ve­ći podsti­caj ovoj zna­čaj­noj dje­lat­no­sti. Da bi do­šlo do to­ga Vla­da, re­sor­no Mi­ni­star­stvo i lo­kal­ne upra­ve mora­ju istin­ski bi­ti od po­mo­ći svim po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma, a sa­mim tim i lju­di­ma ko­ji se ba­ve pče­lar­stvom. Op­šti­na Be­ra­ne na­sto­ji da, kroz od­re­đe­ne pro­jek­te, mak­si­mal­no po­mog­ne pče­la­re i pče­lar­sku or­ga­ni­za­ci­ju o če­mu svje­do­či i ova ma­ni­fe­sta­ci­ja. Ote­ža­va­ju­ća okol­nost je to što su dvi­je mi­nu­le go­di­ne bi­le iz­u­zet­no lo­še za pče­la­re. Me­đu­tim, na­da­mo se  da će go­di­ne pred na­ma bi­ti znat­no me­do­no­sni­ je i da će pro­iz­vo­đa­či me­da mo­ći da se po­hva­le ve­ćim pri­no­si­ma” – na­gla­sio je Sto­ja­no­vić.

Radule Miljanić – predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore,  istakao je  da Savez na čijem se čelu on nalazi sprovodi veliki broj aktivnosti u cilju unapredjenja pčelarstva u Crnoj Gori.

„Sa ža­lje­njem mo­ra­mo da kon­sta­tu­je­mo da su pče­la­ri u Cr­nojGo­ri i ove go­di­ne ima­li sla­be medo­no­sne pri­ho­de. Ali, i po­red to­ga, mo­ra­mo na­sta­vi­ti da se bo­ri­mo, jersu se pče­la­ri i ra­ni­je su­oča­va­li sa slič­nim pro­ble­mi­ma. Mo­ram da ka­žem da pče­lar­stvo u Cr­nojGo­ri ide uz­la­znom putanjom, zbog če­ga smo pre­po­zna­ti kao jed­na od naj­or­ga­ni­zo­va­ni­jih po­ljo­pri­vred­nih organizaci­ja u ze­mlji”  – is­ta­kao je Mi­lja­nić.

Izlagače je pozdravio i predsjednik beranskog Udruženja „Uljanik“ Velizar Cimbaljević, koji se posebno zahvalio svima koji su podržali ovu manifestaciju, istakavši da je i ova godina bila sušna i izuzetno teška za pčelare,ali  se nada da će naredne biti bolje. Istakao je takodje, da su svoje Udruženje „ Uljanik“ obogatili za čak tridesetak članova.

To­kom sve­ča­no­sti, Udru­že­nje pče­la­ra „Ulja­nik“je za ostva­ren do­pri­nos u raz­vo­ju i una­pre­đi­vanju pče­lar­stva u Op­šti­ni Be­ra­ne do­di­je­li­lo broj­na pri­zna­nja. Po­ve­lju ko­ja se kao po­seb­no ju­bi­lar­no pri­zna­nje do­dje­lju­je sva­ke de­se­te go­di­ne do­bio je pred­sjed­nik Sa­ve­za pče­lar­skih or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ne Go­re Ra­du­le Mi­lja­nić.

S obzirom da je godina bila sušna i da je pčelama potrebna prihrana da bi opstale i proizvodile med, Opština Berane  je u okviru svog buddžeta izdvojila sredstva za finansiranje nabavke šećera za čak osamdest pet pčelara, članova Udruženja „Uljanik“, ali sredstva  za pomoć mladim pčelarima.

 

print