Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, obavlja poslove uprave:

– uređenja i sprovođenja omladinske politike, staranje o unapređenju života mladih, učestvovanje u izradi i realizaciji lokalnih akcionih planova;

– razvoj i unapređenje kulture, umjetničkog stvaralaštva, učešće u organizaciji naučnih, kulturnih i sportskih manifestacija;

– donosi program o razvoju kulture na teritoriji opštine Berane;

– stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, obezbjeđivanje uslova za trening i sportska takmičenja, podstiče aktivnosti lica sa invaliditetom;

– razvoj i unapređenje sporta, organizaciju radu sportskih ustanova, organizaciju međuopštinskih i međunarodnih sportskih takmičenja, dodjelu sportskih nagrada;

– obezbjeđuje uslove za unapređenje sporta i fizičke kulture, rekreaciju djece, omladine i odraslih, izgradnju i održavanje objekata fizičke kulture i razvijanje međuopštinske sportske saradnje;

– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom, sarađuje sa NVO sektorom iz svoje oblasti rada, vrši i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br. 1
Tel: 067/244-770
Faks: +382 51 233 357
E-pošta: sport@berane.co.me

VD Sekretar

Goran Folić, prof. fizičkog vaspitanja