Sekretarijat za inspekcijske poslove obavlja poslove uprave:

– vrši moritoring u oblasti građenja i uređenja prostora i ostvaruje saradnju sa organima državne uprave nadležnim za ovu oblast u skladu sa zakonom

– vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, korišćenjem, održavanjem, zaštitom i upravljanjem vodnim objektima i sistemima u skladu sa zakonom i Odlukama Skupštine opštine;

– vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, korišćenjem, održavanjem, zaštitom i upravljanjem opštinskim putevima u skladu sa zakonom i drugim propisima;

– vrši inspekcijski nadzor nad privremenim korišćenjem javnih površina i gradskog građevinskog zemljišta, radom ugostiteljskih objekata, ljetnjih bašti u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa lokalne uprave;

– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom, sarađuje sa NVO sektorom iz svoje oblasti rada, vrši i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel: +382 51 233 355
Faks:+382 51 233 357
E-pošta: inspekcija@berane.co.me

dragan zecevicSekretar – Dragan Zečević, dipl.inž. saobraćaja

Rođen 13.12.1972.godine u Beranama. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odsjeku za drumski i gradski saobraćaj. Pripravnički staž odradio u Sekreterijatu za inspekcijske poslove Opštine Berane. Radio na poslovima stručnog saradnika,inspektora za drumski saobraćaj i inspektora za opštinske puteve u Sekretarijatu za inspekcijske poslove i Komunalnoj policiji Opštine Berane.