Javne evidencije  i  javni registri:

 • Djelovodnik;
 • Upisnik predmeta  prvostepenog  upravnog  postupka;
 • Registar ugostiteljskih objekata
 • Registar trgovaca
 • Registar lica koja se bave zanatskom djelatnošću
 • Registar evidencije turističkih usluga koje uključuju sportsko rekreativne i avanturističke aktivnosti

Normativna akta:

 • Zakoni, podzakonski  propisi i propisi Skupštine  Opštine Berane koje  Sekretarijat  primjenjuje  u  obavljanju  poslova  iz  svoje  nadležnosti ;
 • Pravilnik o  unutrašnjoj  organizaciji  i  sistematizaciji  Sekretarijata;

Programi, informacije, izvještaji i dr.akti :

 • Program rada  Sekretarijata;
 • Kvartalni izvještaji o realizaciji budžeta na propisanim obrazcima;
 • Godišnji izvještaj o radu  Sekretarijata  sa  kretanjem   predmeta  prvostepenog  upravnog  postupka;
 • Informacije – izvještaji za Skupštinu Opštine Berane.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel
: +382 51 231 956
Fa
ks: +382 51 233 357
E-
pošta: finansije@berane.co.me

sveto akovicSekretar – SVETOMIR AKOVIĆ

OBRAZOVANJE

Rođen 29.11.1976. godine u Beranama. Osnovnu školu i Gimnaziju (prirodno –matematički smjer) završio u Beranama 1995. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu-Univerziteta u Beogradu 2003. godine, na smjeru Poslovne finansije i računovodstvo.
Posjeduje još i

 • Licencu Stalnog sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke (izdatu od strane Vrhovnog suda Crne Gore);
 • Licencu Sertifikovanog računovođe (izdatu od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, Podgorica);
 • Diplomu brokera, Diplomu investicionog menadžera, Diplomu dilera, Diplomu investicionog menadžera penzionog fonda (izdate od strane Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, Podgorica);

RADNO ISKUSTVO

Zasnovao radni odnos 2003. godine na poziciji računovođe-pripravnika u fabrici namjenske proizvodnje “Poliex” ad Berane.
Od 2004 – 2009. godine radio u brokerskoj kući “Market broker-diler” a.d. Bijelo Polje. U tom periodu obavljao poslove brokera, dilera, šefa računovodstva a od 2006. godine i rukovodioca poslovne jedinice u Beranama.
Od 2009-2014. godine obavljao funkciju  izvršnog direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom “Market invest” ad Bijelo polje.

OSTALO

Član je Upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. Predavač na kursevima i seminarima  u organizaciji Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac troje djece.