Јавне евиденције  и  јавни регистри:

 • Дјеловодник;
 • Уписник предмета  првостепеног  управног  поступка;
 • Регистар угоститељских објеката
 • Регистар трговаца
 • Регистар лица која се баве занатском дјелатношћу
 • Регистар евиденције туристичких услуга које укључују спортско рекреативне и авантуристичке активности

Нормативна акта:

 • Закони, подзаконски  прописи и прописи Скупштине  Општине Беране које  Секретаријат  примјењује  у  обављању  послова  из  своје  надлежности ;
 • Правилник о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  Секретаријата;

Програми, информације, извјештаји и др.акти :

 • Програм рада  Секретаријата;
 • Квартални извјештаји о реализацији буџета на прописаним образцима;
 • Годишњи извјештај о раду  Секретаријата  са  кретањем   предмета  првостепеног  управног  поступка;
 • Информације – извјештаји за Скупштину Општине Беране.

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел
: +382 51 231 956
Фа
кс: +382 51 233 357
Е-
пошта: finansije@berane.co.me

sveto akovicСекретар – СВЕТОМИР АКОВИЋ

ОБРАЗОВАЊЕ

Рођен 29.11.1976. године у Беранама. Основну школу и Гимназију (природно –математички смјер) завршио у Беранама 1995. године. Дипломирао на Економском факултету-Универзитета у Београду 2003. године, на смјеру Пословне финансије и рачуноводство.
Посједује још и

 • Лиценцу Сталног судског вјештака економско-финансијске струке (издату од стране Врховног суда Црне Горе);
 • Лиценцу Сертификованог рачуновође (издату од стране Института сертификованих рачуновођа Црне Горе, Подгорица);
 • Диплому брокера, Диплому инвестиционог менаџера, Диплому дилера, Диплому инвестиционог менаџера пензионог фонда (издате од стране Комисије за хартије од вриједности Црне Горе, Подгорица);

РАДНО ИСКУСТВО

Засновао радни однос 2003. године на позицији рачуновође-приправника у фабрици намјенске производње “Полиеx” ад Беране.
Од 2004 – 2009. године радио у брокерској кући “Маркет брокер-дилер” а.д. Бијело Поље. У том периоду обављао послове брокера, дилера, шефа рачуноводства а од 2006. године и руководиоца пословне јединице у Беранама.
Од 2009-2014. године обављао функцију  извршног директора Друштва за управљање добровољним пензионим фондом “Маркет инвест” ад Бијело поље.

ОСТАЛО

Члан је Управног одбора Института сертификованих рачуновођа Црне Горе. Предавач на курсевима и семинарима  у организацији Института сертификованих рачуновођа Црне Горе.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац троје дјеце.