Glavni administrator:

– rješava u drugostepenom upravnom postupku,
– koordinira rad organa lokalne uprave i službi,
– stara se o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa i službi lokalne uprave,
– daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova,
– daje mišljenje na akt o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi lokalne uprave,
– izvršava akte Predsjednika opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom organa i službi lokalne uprave,
– predlaže i preduzima mjere u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave,
– priprema akt o načinu organizovanja poslova organa i službi lokalne uprave van sjedišta organa,
– podnosi izvještaj o svom radu,
– obavještava javnost o svom radu,
– vrši i druge poslove u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora,
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom,
– obavlja i druge poslove po ovlašćenju predsjednika opštine u skladu sa zakonom.
Za vršenje poslova Glavnog administratora obrazuje se Služba Glavnog administratora.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel
: +382 51 231 973; 233 360
Fax
: +382 51 233 357
E-pošta
: administrator@berane.co.me

miladinMILADIN TMUŠIĆ, rođen 3.3.1979. godine u Tmušićima, Opština Berane. Osnovnu i srednju školu završio u Beranama. Diplomirao 10.3.2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Prije imenovanja radio u Opštini Berane od maja 2004 – oktobar 2006. Stručni ispit za rad u državnim organima položio 2005. Od 2007-2014. radio u Polieks-u na mjestu Sekretara društva. Pravosudni ispit položio 12.5.2011. Oženjen.