CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-371
Berane, 06.07.2018. godine,

Poštovani/a,

Na osnovu člana 77 stav 9  Poslovnika Skupštine, dostavljamo Vam predloge za dopunu dnevnog reda II sjednice Skupštine opštine Berane, koja je sazvana  za 11. jul 2018. godine:

  1. Predlog Završnog računa Budžeta opštine Berane za 2016. godinu; (Tabelarni prikaz)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

  1. Predlog Završnog računa Budžeta opštine Berane za 2017. godinu; (Tabelarni prikaz)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

  1. Predlog Odluke o davanju Saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO “Komunalno Berane;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene  poslove i saobraćaj

  1. Predlog Odluke o donošenju DUP-a “Hareme; (Izvještaj sa Javne rasprave)

Izvjestilac: predstavnica Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

  1. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Park“; (Izvještaj sa Prve javne rasprave, Izvještaj sa Druge javne rasprave)

 Izvjestilac: predstavnica Sekretarijata  sekretara za planiranje i uređenje prostora

  1. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Školski centar Vukadin Vukadinović“; (Izvještaj sa Javne rasprave)

Izvjestilac: predstavnica Sekretarijata sekretara za planiranje i uređenje prostora

  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane;

Izvjestilac: v.d. sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i   društvene djelatnosti

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                    Novica  Obradović, s.r.

print